Monthly Archives: November 2011

Bài tập 1

Đề bài: Cho số tự nhiên A. Hãy tìm số tự nhiên N nhỏ nhất sao cho N lũy thừa N (nhân N cho chính nó N lần) chia hết cho A. Hãy viết chương trình tìm số N đó … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bài tập 2

Đề bài Xem công thức tính sau đây (đề thi tuyển sinh cao học ngành KHMT, năm 2011) : Aver =  Trong đó Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của n số thực (được nhập … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment